• Az Ön kosara üres!

Adatkezelési irányelvek

Adatkezelési tájékoztató 

 

Kérjük, hogy a weboldal használata, különösen személyes adat megadásával járó szolgáltatás igénybevétele előtt olvassa el figyelmesen! 

 

Bevezető: 

A sophiesroom.hu weboldal üzemeltetője Bakk-Tóth Nikoletta (2192 Hévízgyörk, Béke utca 21/D, ev. nyilvántartási szám: 55582607, adószám: 56882395-1-33) egyéni vállalkozó (továbbiakban üzemeltető) elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 
 
A webáruház látogatóinak személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
Az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához, és a kapcsolattartáshoz használja fel. Harmadik fél számára nem adja ki, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges (pl. vásárlás esetén kiszállítás). Az alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Vásárló adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult. Az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik a Vásárló személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Az üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 

 • 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR"), 

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), 

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), 

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Art”) 

 • A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), 

 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), 

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), 

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), 

 • A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”). 

A Vásárló, a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

 

Fogalmi meghatározások: 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

Adatkezelés célja: 

- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  

 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  

 
Az üzemeltető a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az üzemeltető a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 

Adatkezelés elvei, jogalapja: 

 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az üzemeltető rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

 1. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy  

 1. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).  

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.  

 1. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 

 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

 

 1. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 

 1. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

 

 1. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

 

 1. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

 

 1. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. 

 1. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. 

 1. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

 1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell a kezelendő adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Az üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

Az adatkezelő megnevezése: 

Név: Bakk-Tóth Nikoletta E.V. 
Székhely: 2192 Hévízgyörk, Béke utca 21/D 

Levelezési cím, panaszkezelés: 2192, Hévízgyörk, Béke utca 21/D.  

Nyilvántartási szám: 55582607 
Adószám: 56882395-1-33 
E-mail cím: info@sophiesroom.hu 
Telefonszám: +36/30-9035466 
 

 

Adatkezelés időtartama: 

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.  Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt az üzemeltető törli, ha a Vásárló a törlési kérelmét erre vonatkozóan email-ben vagy postai úton az Üzemeltetőnek megküldi. Az Üzemeltető a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 7 munkanapon belül törli. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weblapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 
A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.  

Az érintettek köre: a sophiesroom.hu weboldalt látogató valamennyi érintett. 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

A weblap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak az üzemeltető fér hozzá. A fenti információkat az üzemeltető. kizárólag a weblap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. 
 
Regisztráció: 
A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 

    •    vezetéknév, 
    •    keresztnév, 
    •    mobil telefonszám 
    •    saját e-mail cím 

- Felhasználó név 
    •    szállítási adatok, 
    •    számlázási adatok (név, cím), ha az nem egyezik a szállítási címmel 

Az adatok megadását követően az üzemeltető e-mailben értesíti a Vásárlót a regisztráció sikerességéről. 
 

Cookie (süti): 

A Weblap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a yourpetbox.hu weblapon minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Weblap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a Weblap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. 

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló az üzemeltetőtől nem kap további értesítést. 
 
Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethezhasznált cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 

• A cookie-k a Vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével az üzemeltető. célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. 
 
• A fenti információkat az üzemeltető. kizárólag a Weblap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel. 
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben: 

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-tállítson be, illetve 
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

 
A sophiesroom.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírust. 

 

Az adatokat megismerő személyek köre: 

Az adatokat elsődlegesen az üzemeltető, illetve a belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. 
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az üzemeltető adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. Az üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

 
 

 

Adatfeldolgozás, adattovábbítás: 

Az üzemeltető a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet igénybe, aki az üzemeltetővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Csak és kizárólag az üzemeltető által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására, ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.  

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 29 886 700 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com 
 

Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zrt. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-999-0369 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu 

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság   

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1-767-8282 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat 

 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. 

 

Számlázási adatfeldolgozó: 
Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft., www.szamlazz.hu, 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony u.7.,  

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu 
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, emailcím, számlázási név, számlázási cím, vásárlás adatai 
Adattovábbítás célja: díjbekérő és számla kiállítása 

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhelypark Kft. 

Címe: 1126 Budapest, Tartsa Vilmos u. 14. 2. em. 

Kapcsolatfelvétel: info.tarhelypark.hu 

Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, emailcím, jelszó (kódolva),telefonszám (ha engedélyezve van a rendszerben),számlázási név, számlázási cím, IP cím 
Adattovábbítás célja: szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából. 

 

Az üzemeltető partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni. 

 

Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek: 

Tájékoztatáshoz való jog 

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 

Amennyiben a Vásárló kéri, az üzemeltető tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és az üzemeltető által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
 
A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi. 

 
Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti. 
 
Ha az üzemeltető a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 
 
Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
 
A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján: 

1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy 
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat. 

 
Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a weblap használata során bármilyen módon kárt okozott, az üzemeltető jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

 

Hírlevél, Dm tevékenység: 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a vásárló előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az üzemeltető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott módon megkeresse. 

Az üzemeltető a weblapon lehetővé teszi a Vásárlói számára, hogy a regisztrációval egy időben feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot, akciókat tartalmaz. Az üzemeltető a hírlevél igénybevétele során a Vásárló által megadott adatokat kezeli. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az üzemeltető csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló a „Feliratkozás hírlevélre” felirat mellett található „igen” válaszra rákattint. Hírlevélre feliratkozást biztosítunk regisztráció után is, a későbbiekben is! 
 
A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a „Fiókom” menüpontban található „Hírlevél beállításaim”, azon belül „Nem” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Az üzemeltető a további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót. 

Facebook 

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.  

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire afacebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: 

(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),(http://www.facebook.com/about/privacy/) 

Záró rendelkezések: 

Az üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

A regisztrált Vásárló a weblap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és weblapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az üzemeltető jogát, illetve jogos érdekeit nem sértik. 

A jelen szabályzatban nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések irányadóak. 

Az üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot a jelen tájékoztató módosítására, visszavonására. 

Jelen tájékoztató 2020. szeptember 14. napjától visszavonásig hatályos.